Address: VPO Bharal, Rehan, Kangra – 176022 (Near Dehri Bridge)

Phone: +91 78886 92706