Address: Bundla, Palampur, Bhatarka, Himachal Pradesh 176061

Hours: Closes 8 pm

Phone: 085807 17583