Address: Kotwali Bazar, Dharamsala, Kangra, Main Road, Dharamsala, Dharamshala – 176215

Phone: +91 98163 96775