• Address: Kotwali Bazar, Dharamshala, Kangra, Main Road, Dharamshala, Dharamshala – 176215 (Near Phuwara Chownk)

Phone: +91 98052 09666