Address: Mai Road, Kotwali Bazar, Dharamsala, Dharamshala – 176215 (Near Sharma Studio)

Phone: +91 86797 99005  |  +91 94182 49221