Address: Main Dharamsala, Dharamsala, Dharamshala – 176215 (Near The Hillside Mall)

Phone: +91 70187 16363  |  +91 70182 81925