Address: Palampur Road, Yol, Dharamshala – 176057 (Near Yol)

Phone: +91 82197 08494