Address: near Shiv Nagar, Sudher, Dharamshala, Ruhru, Himachal Pradesh 176215

Opens: 8 am – 5 pm

Closes: Sunday