SH 17, Dari, Dharamshala, Gabli Dar, Himachal Pradesh 176057

094598 42712